Op website In tijdschriften De Wete
Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren
Heemkundige Kring Walcheren 'Steengoede' artikelen over 't Walcherse heem
Heemkundige Kring Walcheren Je komt 'een berg' te weten
Heemkundige Kring Walcheren Om door een 'ringetje' te halen

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016 Heemkundige Kring Walcheren

Inleiding

In 2016 is het ledental van de Heemkundige Kring Walcheren wederom iets afgenomen. We begonnen het jaar met 2.329 (betalende) leden en gedurende dit jaar hebben zich 80 nieuwe leden (waaronder 26 cadeaulidmaatschappen) aangemeld. Er zijn echter 130 leden uitgeschreven, zodat we op 31 december afsloten met 2.279 (betalende) leden.

Daarnaast heeft de Heemkundige Kring Walcheren nog 32 zogeheten ruilabonnementen met diverse organisaties.

Bestuur

Het bestuur kwam tijdens het verslagjaar zes keer bijeen.

Aan het begin van het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld: de heer M.M. Steenbeek (voorzitter), mevrouw W.L. Valckenier von Geusau-Brouwer (secretaris), de heer R. Hubrechsen (penningmeester) en de leden de heer F. van den Driest, de heer L. Faase en mevrouw A.M. van der Most-Zuurdeeg. Tijdens de jaarvergadering van 20 april 2016 was de voorzitter, de heer M.M. Steenbeek, aftredend en statutair niet herkiesbaar. Omdat het bestuur er niet in geslaagd was een nieuwe voorzitter te vinden, werd zijn laatste termijn met één jaar verlengd.

Tijdens de vorige jaarvergadering van woensdag 22 april 2015 was de secretaris, mevrouw W.L. Valckenier von Geusau-Brouwer, aftredend en statutair niet herkiesbaar. Haar laatste termijn werd toen met één jaar verlengd. Omdat het bestuur er nog niet in geslaagd is een opvolger te vinden, werd deze laatste termijn wederom met één jaar verlengd. In deze vergadering werd na tien jaar afscheid genomen van mevrouw A.M. van der Most-Zuurdeeg, in haar plaats werd benoemd de heer W. de Veij. Verder werd in de nog steeds bestaande vacature benoemd de heer D.J. Holtkamp.

Met twee nieuwe bestuursleden erbij heeft het bestuur een nieuwe taakverdeling gemaakt, deze is gepubliceerd in De Wete van juli 2016.

Financiën

Zoals goedgekeurd tijdens de jaarvergadering van woensdag 22 april 2015 werd de contributie per 1 januari 2016 verhoogd naar € 15,00.

Commissie van deskundigen (kennispool)

De Commissie van deskundigen, samengesteld in 2015, is inmiddels bijeengekomen voor overleg omtrent een taakomschrijving. De tekst van deze taakomschrijving werd gepresenteerd tijdens de jaarvergadering van woensdag 20 april 2016 en de vergadering ging hiermee akkoord. De tekst van deze taakomschrijving is gepubliceerd in De Wete van juli 2016.

HKW-Publicatiefonds

Tijdens de jaarvergadering van woensdag 20 april 2016 is de instelling van een HKW-Publicatiefonds goedgekeurd. Nadere informatie hierover is gepubliceerd in De Wete van juli 2016.

De Wete

Ook in 2016 verscheen ons verenigingsorgaan De Wete weer elk kwartaal met allerlei interessante wetenswaardigheden over ons heem. Aan het begin van het verslagjaar was de redactiecommissie als volgt samengesteld: de heer P. Blom (hoofdredacteur), de heer G.J. Gerestein (eindredacteur), mevrouw M. Meijer-van der Linde (beeldredacteur), mevrouw H.J. van der Heijden (redactiesecretaris) en de redactieleden mevrouw H. Begheyn, de heer R. Gabriëlse, mevrouw C. Lere-Boone en de heer J. van Roosendaal. De samenstelling bleef dit verslagjaar ongewijzigd.

Website Heemkundige Kring Walcheren, www.hkwalcheren.nl

Dit was het tweede jaar van de nieuwe website, beheerd door de heren L.M. Hollestelle en S. de Nooijer. De belangrijkste onderdelen op de website vormen de informatie over ons tijdschrift De Wete en de activiteiten.

De bij de website gebouwde mogelijkheid oude nummers in De Wete volledig te kunnen raadplegen in de Tijdschriftenbank Zeeland werkte ook dit verslagjaar nog niet. Pas eind december meldde de beheerder van de Tijdschriftenbank, de ZB, dat men de auteursrechten, die mogelijk van toepassing zijn op artikelen, heeft geregeld en is deze website volledig beschikbaar voor het publiek. Dit betekent goed nieuws voor de website van de HKW. In 2016 kwam 60% van het aantal bezoekers uit Zeeland.

Via de website is het ook mogelijk zich op te geven als lid van de HKW, een vraag te stellen of te reageren. In het verslagjaar heeft een groot aantal personen zich via het formulier op de website opgegeven als lid. Via het emailadres ledenadministratie@hkwalcheren.nl zijn ook aanmeldingen binnengekomen en zijn lidmaatschappen aangevraagd, afgezegd en zijn adreswijzigingen doorgegeven. Er werden enkele inhoudelijke vragen gesteld. De meeste hiervan zijn doorverwezen naar de Zeeuwse Bibliotheek en het Zeeuws Archief. Van de mogelijkheid om via de website nummers van eerder verschenen Wetes te bestellen werd regelmatig gebruik gemaakt.

Om de interactie met de leden te verbeteren en nog meer bekendheid op het wereldwijde web te krijgen, is vanaf 10 september 2014 op de sociale netwerksite Facebook een pagina aangemaakt van de HKW. Hiermee kunnen leden die zelf actief zijn op Facebook berichten van de HKW ontvangen en delen met anderen. Op de pagina van de HKW wordt informatie over De Wete en over activiteiten onder de aandacht gebracht. Al meer dan 160 mensen hebben de pagina gevonden en ‘geliked’ en zijn er ook vragen gesteld aan de HKW.

www.veldnamenwalcheren.nl

De website Veldnamenwalcheren.nl biedt de mogelijkheid om de resultaten van 34 jaar veldnamenonderzoek op Walcheren, uitgevoerd door de toenmalige Veldnamencommissie van de HKW op een andere wijze te presenteren en bovendien kunnen aanvullende en nieuwe gegevens worden toegevoegd.

Het aantal bezoekers aan deze website is in 2016 ten opzichte van 2015 flink gedaald. De belangrijkste oorzaak is dat al drie jaar geen informatie aan de website is toegevoegd. Dit heeft te maken met de voorgenomen vernieuwing van deze website in combinatie met de presentatie van de veldnamenkaarten via het Geoloket Cultuurhistorie van de provincie Zeeland. Via deze website kunnen de vooroorlogse veldnamen van percelen op Walcheren in combinatie met andere historische kaarten worden geraadpleegd. Als eerste gemeente is dit jaar begonnen met het toevoegen met de veldnamen van Domburg. De resultaten hiervan zijn al via de website van het Geoloket Cultuurhistorie te raadplegen.

Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie was aan het begin van dit verslagjaar als volgt samengesteld: mevrouw T. Kodde-Huijbregtse, mevrouw A.M. van der Most-Zuurdeeg en mevrouw A.P. Simonse. De samenstelling van deze commissie bleef dit verslagjaar ongewijzigd.

De commissie heeft ook dit jaar weer alle activiteiten – in de vorm van lezingen en excursies – georganiseerd.

Activiteiten

In 2016 werden vijf reguliere bijeenkomsten in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg gehouden (zie ook de verslagen in de diverse Wetes van 2016).

De jaarlijkse HKW-wandeling vond plaats op woensdag 22 juni 2016 te Westkapelle, naast een wandeling werd ook het Polderhuis bezocht.

De buitenheemse excursie vond plaats op zaterdag 17 september 2016 en voerde ons naar Rotterdam en Oudenbosch.

Contacten met andere organisaties

Met het merendeel van de heem- en oudheidkundige organisaties in Zeeland vond weer een uitwisseling van tijdschriften plaats.

 

W.L. Valckenier von Geusau-Brouwer,

secretaris.

 

 

 

 

Terug