Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren
Heemkundige Kring Walcheren 'steengoede' artikelen over 't Walcherse heem
Heemkundige Kring Walcheren Je komt 'een berg' te weten
Heemkundige Kring Walcheren Om door een 'ringetje' te halen

Agenda jaarvergadering 2017

 

 JAARVERGADERING woensdag 26 april 2017, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.45 uur)

 AGENDA  

1.     Opening

2.     Notulen jaarvergadering 2016 (gepubliceerd in De Wete van juli 2016)

3.     Ingekomen stukken en mededelingen

4.     Jaarverslagen 2016

a.       Jaarverslag secretaris (te downloaden op www.hkwalcheren.nl en beperkt ter inzage op de vergadering)

b.      Jaarverslag penningmeester (te downloaden op www.hkwalcheren.nl en beperkt ter inzage op de vergadering)

5.     Korte presentatie stand van zaken project Digitalisering Veldnamen Walcheren door de heren L.M. Hollestelle en H.J. Meulblok

 6.    Verslag kascommissie, bestaande uit de heren H.J. Vader en K.F.H. Schorer.

 7.    Begroting 2017 (te downloaden op www.hkwalcheren.nl en beperkt ter inzage op de vergadering)

 8.    Contributie

 9.    Beleid bestuur

10.  Verkiezing bestuursleden:

a.       De heer L. Faase (algemeen bestuurslid) is aftredend en statutair niet herkiesbaar.

Het bestuur is er, ondanks naarstig zoeken, nog niet in geslaagd een geschikte opvolger te vinden.

b.      Mevrouw W.L. Valckenier von Geusau-Brouwer (secretaris) was in 2015 aftredend en statutair niet herkiesbaar. Teneinde de continuïteit van het bestuur te waarborgen, is – volgens artikel 14, lid 2 van de statuten – haar laatste termijn met tweemaal een jaar verlengd. Het bestuur stelt voor deze termijn wederom met één jaar te verlengen.

c.       De heer M.M. Steenbeek (voorzitter) is aftredend en statutair niet herkiesbaar. De voorzitter wordt in functie gekozen. Het bestuur stelt voor in de functie van voorzitter te benoemen mevrouw C.N. Polderman te Veere.

Volgens artikel 13 van de statuten kunnen namen van andere kandidaten tot tweemaal vierentwintig uur voor aanvang van de jaarvergadering schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat. Een zodanige voordracht dient voorzien te zijn van de namen en handtekeningen van ten minste tien stemgerechtigde leden, alsmede een bereidverklaring van de voorgestelde kandidaat c.q. kandidaten.

 11.  Benoeming kascommissie:

De heer H.J. Vader is aftredend.

De heer K.F.H. Schorer blijft nog één jaar aan als lid van deze commissie.

 12.  Rondvraag

 13.  Uitreiking HKW-Cultuurfondsprijs 2017

 14.  Sluiting

Na de pauze zal de heer Peter Blom, onder meer hoofdredacteur van De Wete, een lezing houden over  de adellijke familie Van Borsele van Veere, met als titel Vorsten van het eiland  

(zie hiervoor verder de rubriek Activiteiten)

Terug