Op website In tijdschriften De Wete
Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren
Heemkundige Kring Walcheren Om door een ringetje te halen
Heemkundige Kring Walcheren 'Steengoede' artikelen over 't Walcherse heem
Heemkundige Kring Walcheren Je komt 'een berg' te weten

Aanwijzingen auteurs

Aanwijzingen voor het aanleveren van artikelen en bijdragen voor het tijdschrift De Wete van de Heemkundige Kring Walcheren.

Redactie De Wete
t.a.v. mevr. H.J. van der Heijden-Schipper
Breeweg 13 
4371 SB  KOUDEKERKE
tel. 0118-55 11 87
e-mail: redactie De Wete

Aanleveren van kopij
Auteurs worden verzocht kopij bij voorkeur digitaal (in Word) aan te leveren.

Omvang
Een artikel heeft in de regel als omvang maximaal 3.600 woorden; dit komt globaal overeen met acht pagina’s A4. Boekbesprekingen tellen maximaal 750 woorden. In overleg kunnen artikelen die meer dan 3.600 woorden bevatten in twee opeenvolgende afleveringen worden gepubliceerd.

Tenaamstelling
De naam van de auteur komt onder aan het artikel te staan. De auteur moet aangeven hoe zijn/haar naam moet worden vermeld. Er worden geen titels vermeld.

Opmaak tekst
Kopij dient zoveel mogelijk als onopgemaakte ‘platte tekst’ aangeleverd te worden, zonder tabs, centreer-, uitvulfuncties, vet, onderstrepingen, e.d. Het verdient aanbeveling bij langere bijdragen gebruik te maken van tussenkopjes.

Spelling en stijl
De bijdragen dienen in de officiële geldende spelling te zijn gesteld, conform de laatste druk van Woordenlijst Nederlandse taal (‘het Groene Boekje’) (1997) of Van Dale’s Groot Woordenboek der Nederlandse Taal. Auteurs worden verzocht een duidelijke en prettig leesbare stijl te hanteren en zo weinig mogelijk in vakjargon te schrijven of afkortingen te gebruiken. Eeuwaanduiding en getallen onder de 20 worden in letters geschreven. Voorbeeld: twintigste eeuw en twintig.

Titel
De bijdrage moet voorzien zijn van een korte titel, gevolgd door een langere subtitel. De korte titel kenmerkt zich door pakkende woorden, de subtitel bevat informatie over het artikel ten behoeve van een goede bibliografische ontsluiting. De redactie is vrij om de titel te veranderen of indien deze niet aanwezig te verzinnen.

Citaten
Citaten binnen de tekst worden tussen dubbele aan- en afhalingstekens geplaatst. Langere citaten (meer dan drie regels) worden daarnaast door een witregel voorafgegaan en besloten.

Bronverantwoording en bronvermelding
Voor verantwoording van geraadpleegde bronnen wordt achter het artikel een kort overzicht opgenomen. Geraadpleegde bronnen kunnen zijn literatuur, archieven, verzamelingen en collecties, kranten en informanten.

De titelbeschrijving van boeken bevat – voor zover van toepassing – de volgende onderdelen en leestekens: Voorletter(s) auteur, Achternaam, ‘Titel met evt. ondertitel’ [met enkele aanhalingstekens], Plaats van uitgave Jaar van uitgave, (eventueel) Bladzijden waarnaar wordt verwezen [aangeven met p.]. Voorbeeld: A.F. Franken, ‘Scheepswerven in Zeeland’, Goes 1996, p. 35.

De titelbeschrijving van tijdschriftartikelen en onderdelen van verzamelbundels bevat de volgende onderdelen en leestekens: Voorletter(s) auteur(s), Achternaam. ‘Titel met evt. ondertitel’. Titel van het tijdschrift. Jaargangnummer Tijdschriftnummer (Jaartal), Bladzijden [aangeven met: p.] Voorbeeld: E. van Wijk, ‘Beproeving van een brandkast’ in: De Wete jaargang 22 (1993) nr. 2, p.9-10.

Bij bronvermelding van archieven, verzamelingen en collecties die berusten in openbare archiefbewaarplaatsen, bibliotheken en documentatiecentra bevat de bronvermelding de volgende onderdelen: Naam archiefbewaarplaats/ bibliotheek/documentatiecentra, Naam archief/verzameling/collectie, Periode van de archiefvormer of verzameling/collectie, Inventarisnummer(s) of catalogusnummer(s) waarmee de bron(nen) is/zijn geregistreerd en indien het om een enkel inventaris- of catalogusnummer gaat eventueel tussen haakjes een korte omschrijving van het stuk.
Voorbeeld 1: Zeeuws Archief, Archief Staten van Zeeland 1577-1795, inv.nrs. 976, 980 en 1012.
Voorbeeld 2: Zeeuws Documentatiecentrum, Collectie Fokker 1829-1896, cat.nr. 5 (stukken betreffende de Geneeskundige School te Middelburg, 1853, 1866).

Illustraties
Van de auteur wordt verwacht dat hij/zij óf zelf zorgt voor het aanleveren van beeldmateriaal óf dat hij/zij duidelijk aangeeft welke illustraties hij/zij zoekt en waar deze zijn te vinden. Als de auteur geen suggesties voor illustraties heeft dan is de redactie vrij om illustraties te zoeken en te (laten) maken.

Het beeldmateriaal dient van goede kwaliteit te zijn; de redactie beschikt het liefst over de originelen.

Het is mogelijk illustraties digitaal aan te leveren per e-mail of op Cd-rom. De afbeeldingen moeten een resolutie hebben van minimaal 300 dpi en in tif-formaat zijn ingescand en opgeslagen, formaat A5 of A4. De auteur levert tevens bijschriften aan, waarin ook de herkomst van de illustraties staat vermeld.

De redactie gaat ervan uit dat de afbeeldingen vrij van rechten zijn.

De redactie zal zorgvuldig omgaan met de te gebruiken afbeeldingen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies.

Werkzaamheden redactie
Alle bijdragen worden besproken in de vergaderingen van de redactie van De Wete. De redactiesecretaris zal de auteur in kennis stellen van de beslissing de bijdrage al dan niet te plaatsen. Als de bijdrage wordt geplaatst, wordt aangegeven in welke aflevering dit zal gebeuren.

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten of te wijzigen. Indien nodig zal de redactie de auteur verzoeken de bijdragen inhoudelijk en/of tekstueel zelf aan te passen.

De redactie reviseert zonodig de teksten van de te plaatsen artikelen en bijdragen. De tekstrevisie betreft zinsbouw, interpunctie, spelling en uniformering van titelbeschrijvingen. Onduidelijkheden over inhoud van de tekst worden met de auteur besproken.

Presentexemplaar
De auteur ontvangt de door hem/haar aangeleverde illustraties retour alsmede een presentexemplaar. Op verzoek van de auteur kan een aantal extra exemplaren worden toegezonden (met een maximum van drie naast het presentexemplaar).


Downloads

redactionele aanwijzingen De Wete 26,6 Kb