Op website In tijdschriften De Wete
Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren
Heemkundige Kring Walcheren Je komt 'een berg' te weten
Heemkundige Kring Walcheren Om door een ringetje te halen
Heemkundige Kring Walcheren 'Steengoede' artikelen over 't Walcherse heem

HKW Erfgoedfonds

Reglement HKW Erfgoedfonds Heemkundige Kring Walcheren

De Heemkundige Kring Walcheren (HKW) verleent financiële ondersteuning aan natuurlijke of rechtspersonen, die een incidentele activiteit willen ontplooien, die uitvoering geeft aan of passend is binnen de doelstelling van de vereniging, zoals deze is verwoord in de statuten van de vereniging; dat wil zeggen dat de activiteit bijdraagt aan het instandhouden van het Walchers cultuurgoed, het bijeenbrengen, bevorderen en verbreiden van de kennis van Walcheren, zijn bewoners, zijn landelijke en stedelijke schoonheid, een en ander in de ruimste zin genomen.

Het HKW Erfgoedfonds is een concretisering van artikel 2, lid 2f. van de statuten van de vereniging.

Het HKW Erfgoedfonds richt zich op de volgende werkterreinen:

- verbreiding van kennis van het Walchers ‘heem’, in het bijzonder de (cultuur-)geschiedenis van Walcheren

- cultuurbehoud, -ontwikkeling en -educatie

- behoud en/of versterking van immaterieel erfgoed

Bijdragen uit het HKW Erfgoedfonds kunnen verleend worden aan activiteiten als tentoonstellingen, manifestaties, podiumproducties, festivals, folklore-evenementen, lezingen en andere culturele uitingen met een heemkundig karakter.

Criteria

Een aanvraag voor een financiële ondersteuning dient gemotiveerd te worden onder verwijzing naar de doelstelling van de HKW.

Daarnaast wordt de aanvraag getoetst op de volgende criteria:

- de aanvrager ontplooit de activiteit vanuit een ideële doelstelling

- de activiteit voegt nieuwe kennis toe over het Walchers erfgoed en/of versterkt de bestaande kennis

- de activiteit vindt plaats binnen het Walchers heem

- van het houden van de activiteit wordt zodanig kennis gegeven, dat de inwoners van Walcheren daarvan tijdig op de hoogte worden gesteld

- de activiteit is toegankelijk voor een breed publiek

- de aanvraag heeft betrekking op een activiteit die nog plaats moet vinden

Uitsluiting

Ten aanzien van de toekenning van een bijdrage gelden de volgende uitsluitingen:

- niet in aanmerking komen overheidsinstellingen, onderwijsinstellingen, bedrijven met winstoogmerk en fondsenwervende organisaties

- de bijdrage wordt niet verstrekt in personeels- of beroepskosten

- niet in aanmerking komen reguliere activiteiten van de aanvrager

- niet in aanmerking komen activiteiten met een politiek, sociaal-maatschappelijk en/of levensbeschouwelijk karakter

- niet in aanmerking komen aanvragen die vallen onder de reikwijdte van het HKW Publicatiefonds.

Aanvragen

Aanvragen worden ingediend bij het secretariaat van de HKW. Aanvragen dienen minimaal te bevatten:

- naam en adres van de aanvrager

- in het geval de aanvrager een rechtspersoon met ideële doelstelling is: een exemplaar van de statuten van de instelling

- een volledige beschrijving van de activiteit en een tijdsplanning van de uitvoering ervan

- een begroting van de kosten en baten. Uit de begroting moet blijken dat er een daadwerkelijk tekort is en ook moet worden aangegeven hoe een eventuele bijdrage van het fonds zich verhoudt tot de eigen bijdrage en bijdragen van andere financiers of fondsen.

Aanvragen kunnen te allen tijde worden ingediend, maar worden behandeld tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering; de aanvrager krijgt uiterlijk binnen drie maanden uitsluitsel.

Het bestuur kan zich laten adviseren door een deskundige.

Het bestuur kan de aanvrager om nadere informatie en/of een mondelinge toelichting vragen.

Het bestuur kan de aanvraag afwijzen zonder opgaaf van redenen.

De bijdrage bedraagt niet meer dan 25% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 2.500 (tweeduizend en vijfhonderd Euro).

Per jaar wordt door het bestuur een maximaal bedrag voor dit doel beschikbaar gesteld.

Afhandeling

In geval van toekenning wordt in de publiciteit rond de activiteit melding gemaakt van het feit dat de activiteit mede tot stand is gekomen met een bijdrage van de Heemkundige Kring Walcheren.

De toegezegde bijdrage wordt na realisering ervan op factuur uitbetaald. De aanvrager voorziet het verzoek om uitbetaling van een verslag van de gehouden activiteit

Instelling fonds en tekst reglement goedgekeurd tijdens de HKW-jaarvergadering van woensdag 18 april 2018.

01/2024