Op website In tijdschriften De Wete
Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren Heemkundige Kring Walcheren
Heemkundige Kring Walcheren Om door een ringetje te halen
Heemkundige Kring Walcheren 'Steengoede' artikelen over 't Walcherse heem
Heemkundige Kring Walcheren Je komt 'een berg' te weten

HKW Publicatiefonds

Reglement Publicatiefonds Heemkundige Kring Walcheren

De Heemkundige Kring Walcheren (HKW) verleent financiële ondersteuning aan particulieren die een publicatie in boekvorm op papier willen uitgeven. De publicatie dient de doelstelling van de vereniging HKW te ondersteunen, zoals deze is verwoord in artikel 2 van de statuten, dat wil zeggen dat de publicatie bijdraagt aan het instandhouden van het Walchers cultuurgoed, het bijeenbrengen, bevorderen en verbreiden van de kennis van Walcheren, zijn bewoners, zijn landelijke en stedelijke schoonheid, een en ander in de ruimste zin genomen. Het publicatiefonds is een concretisering van de artikel 2, lid 2d. van de statuten van de vereniging.

Criteria

Een aanvraag voor een financiële ondersteuning dient gemotiveerd te worden onder verwijzing naar de doelstelling van de HKW.

Daarnaast wordt de aanvraag getoetst op de volgende criteria:

- de publicatie is op een toegankelijke manier geschreven,

- de publicatie verschijnt in de Nederlandse taal,

- de publicatie is vernieuwend en voegt iets wezenlijks toe aan het bestaande aanbod,

- voor de publicatie is een uitgever gevonden,

- de publicatie wordt verkocht via de reguliere (Zeeuwse) boekhandel of er is een distributieplan,

- de verkoopprijs is niet hoger dan € 50 (vijftig Euro).

- de publicatie moet binnen een jaar na de toekenning van de bijdrage zijn gerealiseerd.

Uitsluiting

Literaire uitgaven vallen buiten de doelstelling, tenzij deze uitgaven een belangrijke documenterende inhoud hebben.

De publicatie is ten tijde van de aanvraag nog niet gerealiseerd, er worden geen bijdragen verleend met terugwerkende kracht.

Auteurshonoraria, reiskosten, administratievergoedingen, waaronder presentatiekosten, komen niet voor ondersteuning in aanmerking.

Uitgesloten zijn tevens:

- uitgaven waarbij de kosten te hoog zijn in verhouding tot de baten,

- uitgaven met een primair politieke of religieuze doelstelling

- alleen natuurlijke personen komen in aanmerking voor een bijdrage.

Aanvragen

Aanvragen kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de HKW. Aanvragen dienen vergezeld te gaan van:

- naam, adres, alsmede het curriculum vitae van de auteur(s),

- het volledige, definitieve manuscript, dan wel een uitvoerige inhoudsopgave en enkele hoofdstukken die een goede indruk geven van het eindresultaat,

- een begroting. Uit de begroting moet blijken dat er een daadwerkelijk tekort is en ook moet worden aangegeven hoe een eventuele bijdrage van het fonds zich verhoudt tot de eigen bijdrage, bijdragen van andere financiers of fondsen. De begroting kan ook door de uitgever worden aangeleverd,

- een tijdpad,

- een verklaring van de uitgever waaruit diens voornemen tot publicatie blijkt.

Het bestuur stuurt de aanvrager een ontvangstbevestiging en neemt binnen drie maanden een beslissing inzake de aanvraag en deelt deze de aanvrager schriftelijk mee. Het bestuur kan te rade gaan bij een deskundige.

Het bestuur, c.q. de commissie kan de auteur om nadere informatie of een mondelinge toelichting vragen.

Het bestuur kan een aanvraag afwijzen zonder opgaaf van redenen.

Per aanvraag wordt niet meer dan 40% van de ontwerp-, redactie- publicatiekosten vergoed.

Per jaar wordt door het bestuur een maximaal bedrag voor dit doel beschikbaar gesteld.

Afhandeling

Ingeval van toekenning wordt in het colofon van de publicatie het logo van de HKW opgenomen met de volgende tekst:

“Deze publicatie is mede tot stand gekomen dankzij een financiële bijdrage uit het publicatiefonds van de Heemkundige Kring Walcheren”.

De toegezegde bijdrage wordt na publicatie op factuur aan de uitgever betaald.

Het bestuur ontvangt drie exemplaren van de gesubsidieerde publicatie.

Leden van de HKW kunnen de publicatie met een nader af te spreken korting bestellen.

Instelling fonds en tekst reglement goedgekeurd tijdens de HKW-jaarvergadering van woensdag 20 april 2016; aanpassing tekst reglement goedgekeurd tijdens de HKW-jaarvergadering van woensdag 18 april 2018.

01/2024